Skip to content

KernelSU

Giải pháp root dựa trên kernel dành cho Android

KernelSU

Phát hành dưới giấy phép GPL3.