Skip to content

KernelSU

Giải pháp root trực tiếp trên kernel cho Android

KernelSU

Kernel-based

KernelSU hoạt động trong linux kernel, nó sẽ có nhiều quyền truy cập hơn vào các ứng dụng userspace.

Điều khiển truy cập bằng whitelist

Chỉ có ứng dụng đã được cho phép mới được sử dụng "su", những ứng dụng khác đều sẽ không thể sử dụng được.

Hỗ trợ module

KernelSU hỗ trợ chỉnh sửa phân vùng /system một cách systemless bằng overlayfs, nó còn hỗ trợ ghi vào /system nữa.

Mã nguồn mở

KernelSU là một dự án mã nguồn mở sử dụng giấy phép GPL-3

Phát hành dưới giấy phép GPL3.