Skip to content

Tính Năng Ẩn

.ksurc

Theo mặc định, /system/bin/sh tải /system/etc/mkshrc.

Bạn có thể tạo su tải tệp rc tùy chỉnh bằng cách tạo tệp /data/adb/ksu/.ksurc.

Phát hành dưới giấy phép GPL3.